Historia parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Olecku

 

Początków utworzenia Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego w Lesku koło Olecka można dopatrywać się w koncepcji Biskupa Wojciecha Ziemby, Biskupa Ełckiego, który przejawiał zatroskanie, aby mieszkańcy mieli krótszą drogę do miejsca sprawowania kultu oraz aby mieli lepszy kontakt ze swoim duszpasterzem.

Podczas wizytacji kanonicznej parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Olecku, którą w 1993r. przeprowadził Biskup Edward Samsel, Biskup Pomocniczy Ełcki, utrwaliło się przeświadczenie o potrzebie utworzenia w Lesku placówki duszpasterskiej. W tym celu podjęto starania o miejsce na kaplicę. Wydzierżawiono z Agencji Rolnej działkę wraz z budynkiem biurowym byłego P.G.R. i zaadaptowano na potrzeby kultu.

Dnia 16 października 1994 roku miało miejsce uroczyste pobłogosławienie urządzonej kaplicy, natomiast dnia 28 czerwca 1995r. został formalnie utworzony przez Biskupa Ełckiego Samodzielny Ośrodek Duszpasterski pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lesku. Z Parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Olecku wyłączono Osiedle Lesk i wieś Skowronki, łącznie około 1000 mieszkańców, w tym 850 katolików. Pierwszym rektorem tej placówki był ks. kan. Zdzisław Grabowski (1 VII 1995 – 30 IX 1995), a następnie Rektorem Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego został mianowany ks. kan. Stanisław Tabaka, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, który pełnił tu posługę duszpasterską wraz z wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Stopniowo dojrzewało przekonanie wśród tutejszych katolików, że powinna powstać tu niewielka parafia. Dekretem Biskupa Wojciecha Ziemby, Biskupa Ełckiego, dnia 1 września 1998r. została powołana do życia Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olecku na Osiedlu Lesk, do której należały : Osiedle Lesk, Skowronki, Imionki oraz Możne. Parafia należała do Dekanatu pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Olecku.

Administratorem powstałej parafii został ks. kan. Stanisław Tabaka, który pełnił tę funkcję do sierpnia 2001r., kiedy to pierwszym proboszczem parafii został mianowany ks. Jarosław Sutuła. W lipcu 2006r. proboszczem został mianowany ks. Janusz Niedźwiecki, a po nim tę funkcję pełnił ks. Andrzej Żołnierowicz (2010-2020).

W lipcu 2014r., na prośbę ks. Proboszcza oraz parafian, Komisja ds. Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Ełckiej zatwierdziła projekt budowy nowego kościoła, który powstał w 2016r. Projekt kościoła został wykonany przez pana inż. Krzysztofa Wojciechowskiego, natomiast jego wykonania podjął się pan Władysław Sujata. Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, dnia 28 maja 2017r. konsekrował nowo wybudowany kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Olecku, należący do dekanatu pw. Św. Jana Apostoła w Olecku.

Od sierpnia 2020r. proboszczem parafii jest ks. Wojciech Serowik.